ikona

Oznamy a novinky

Skúsenosti so systémom zálohovania je...
Systém motivácie zamestnancov vo vybr...
Vplyv malých a stredných podnikov na ...
Vývoj a riešenie nezamestnanosti vo v...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Zhodnotenie nezamestnanosti vo vybran...
Manažment rizika v procese BOZP podniku
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Manažment rizika vzniku krízových jav...
Verejná služba ako historický a právn...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Klasifikácia ponúkaných životných poi...
Úvod do metodológie výskumu v manažme...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Verejná a štátna služba ako právny in...
Právna komparácia Lisabonskej zmluvy ...
Manažment rizika vzniku krízových jav...
Application of Mathematical Models an...
Slovensko v globálnom prostredí cirku...
Ekonomika verejného sektora I.
Predsednícke krajiny Európskej únie
Rizika v komerční praxi
Application of mathematical models an...
Úvod do medzinárodného marketingu
Vzdelávanie dospelých v regionálnom k...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 20...
O komunikaci
Poisťovníctvo
Personální management ve stavebnictví
Podnikové hospodárstvo
Podnikové hospodárstvo
Postavenie a úloha malých a stredných...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Krytie živelných rizík obcí prostredn...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Možnosti rozvoja v najmenej rozvinutý...
Analýza a zhodnotenie kapitálovej štr...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Inovácie v oblasti poskytovania finan...
Vplyv spoločnej obchodnej politiky na...
Návrh uplatnenia exaktných metód určo...
Komparácia vývoja priamych zahraničný...
Návrh zásad a postupu projektovanie p...
Vplyv pandémie SARS-CoV-2na medzináro...
Vývoj využívania moderných komunikačn...
Investičná pomoc ako nástroj riadenia...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Komparácia marketingovej komunikácie ...
Faktory ovpyvňujúce správanie a výber...
Charakteristika kryptomien ako potenc...
Návrh racionalizácie pracovného proce...
Rozvoj sociálnych služieb pre senioro...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Zhodnotenie kolobehu hotovosti a jeho...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Podstata a úlohy priamych zahraničnýc...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Rozvj sociálnych služieb pre seniorov...
Aktuálne otázky migrácie, prisťahoval...
Financovanie opatrení krízového manaž...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Možnosti krátkodobého financovania v ...
Návrh systému odmeňovania zamestnanco...
Miesto a úlohy bezpečnosti v systéme ...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Návrh posudzovania rizikovosti prác v...
Vývoj podnikateľského prostredia kome...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Finančná analýza z hľadiska informačn...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Účtovanie lízingu v konkrétnej podnik...
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v...
Model riadenia rizika vo verejnej spr...
Bytová politika, prístupy k jej formo...
Miera vplyvu vybraných determinantov ...
Kvalita života meradlo úspešnosti hos...
Inflácia a nezamestnanosť
Sociálna ekonomika, sociálne podnikan...
Reforma zdravotníctva ako cesta ku kv...
Miesto a úlohy bezpečnosti v systéme ...
Návrh motivačného programu vo vybrane...
Právna úprava zamestnaneckých vzťahov...
Online stratégia podniku ako cesta k ...
Návrh postupu tvorby plánu personálne...
Kritický prechod vybraných malých a s...
Vzťah environmentálnej politiky na sl...
Návrh marketingového mixu vybraného p...
Marketingová komunikácia ako nástroj ...
Právna úprava zamestnaneckých vzťahov...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Bariéry rozvoja malého a stredného po...
Rozvoj obce prostredníctvom občiansky...
Smart City inovatívny prístup miest a...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Rozvoj obce prostredníctvom občiansky...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Environmentálne dane a ich environmen...
Charakteristika a klasifikácia pracov...
Vplyv využívania informačno-komunikač...
Návrh motivačného programu vo vybrane...
Predikcia finančnej situácie vybranéh...
Nástroje environmentálneho manažérstv...
Manažment inovácií vo vybranom podnik...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Možnosti využitia verejno-súkromného ...
Konkurencieschopnosť podniku v podnik...
Komparácia samosprávnych krajov Slove...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Smart City inovatívny prístup rozvoja...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Smart City inovatívny prístup miest a...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Bytová politika a podpora bývania
Strieborná ekonomika ako faktor rozvo...
Analýza finančného stavu vybraného po...
Zhodnotenie hospodárskej situácie vyb...
Nová stratégia vo vybranom podniku
Potenciálna konkurencieschopnosť vybr...
Spoločensky zodpovedné podnikanie v S...
Projekt strategického rozvoja podniku
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Kvalita života meradlo úspešnosti hos...
Systém obchodovania s emisiami a jeho...
Finančná analýza vybraného podniku po...
Zhodnotenie spolupráce medzi podnikat...
Reforma zdravotníctva ako cesta ku kv...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Veřejná správa v kontextu Hlavního mě...
Online stratégia podniku ako cesta k ...
Účtovanie odpisov v sútave podvojného...
Dane a odvody ako možná bariéra ďalši...
Návrh marketingového mixu vybraného p...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Rozvoj sociálnych služieb pre senioro...
Smart City inovatívny prístup rozvoja...
Kvalita a bezpečnosť potravín
Aplikácie manažmentu rizík v projekto...
Cenová politika malých a stredných po...
Budovanie SMART regiónov z hľadiska t...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari