ikona

Oznamy a novinky

Rizika v komerční praxi
Application of mathematical models an...
Úvod do medzinárodného marketingu
Vzdelávanie dospelých v regionálnom k...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 20...
Praktikum z ekonómie
O komunikaci
Poisťovníctvo
Personální management ve stavebnictví
Podnikové hospodárstvo
Podnikové hospodárstvo
Postavenie a úloha malých a stredných...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Krytie živelných rizík obcí prostredn...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Možnosti rozvoja v najmenej rozvinutý...
Analýza a zhodnotenie kapitálovej štr...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Inovácie v oblasti poskytovania finan...
Vplyv spoločnej obchodnej politiky na...
Návrh uplatnenia exaktných metód určo...
Komparácia vývoja priamych zahraničný...
Návrh zásad a postupu projektovanie p...
Vplyv pandémie SARS-CoV-2na medzináro...
Vývoj využívania moderných komunikačn...
Investičná pomoc ako nástroj riadenia...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Komparácia marketingovej komunikácie ...
Faktory ovpyvňujúce správanie a výber...
Charakteristika kryptomien ako potenc...
Návrh racionalizácie pracovného proce...
Rozvoj sociálnych služieb pre senioro...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Zhodnotenie kolobehu hotovosti a jeho...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Podstata a úlohy priamych zahraničnýc...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Rozvj sociálnych služieb pre seniorov...
Aktuálne otázky migrácie, prisťahoval...
Financovanie opatrení krízového manaž...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Možnosti krátkodobého financovania v ...
Návrh systému odmeňovania zamestnanco...
Miesto a úlohy bezpečnosti v systéme ...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Návrh posudzovania rizikovosti prác v...
Vývoj podnikateľského prostredia kome...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Finančná analýza z hľadiska informačn...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Účtovanie lízingu v konkrétnej podnik...
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v...
Model riadenia rizika vo verejnej spr...
Bytová politika, prístupy k jej formo...
Miera vplyvu vybraných determinantov ...
Kvalita života meradlo úspešnosti hos...
Inflácia a nezamestnanosť
Sociálna ekonomika, sociálne podnikan...
Reforma zdravotníctva ako cesta ku kv...
Miesto a úlohy bezpečnosti v systéme ...
Návrh motivačného programu vo vybrane...
Právna úprava zamestnaneckých vzťahov...
Online stratégia podniku ako cesta k ...
Návrh postupu tvorby plánu personálne...
Kritický prechod vybraných malých a s...
Vzťah environmentálnej politiky na sl...
Návrh marketingového mixu vybraného p...
Marketingová komunikácia ako nástroj ...
Právna úprava zamestnaneckých vzťahov...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Bariéry rozvoja malého a stredného po...
Rozvoj obce prostredníctvom občiansky...
Smart City inovatívny prístup miest a...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Rozvoj obce prostredníctvom občiansky...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Environmentálne dane a ich environmen...
Charakteristika a klasifikácia pracov...
Vplyv využívania informačno-komunikač...
Návrh motivačného programu vo vybrane...
Predikcia finančnej situácie vybranéh...
Nástroje environmentálneho manažérstv...
Manažment inovácií vo vybranom podnik...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Možnosti využitia verejno-súkromného ...
Konkurencieschopnosť podniku v podnik...
Komparácia samosprávnych krajov Slove...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Smart City inovatívny prístup rozvoja...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Smart City inovatívny prístup miest a...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Bytová politika a podpora bývania
Strieborná ekonomika ako faktor rozvo...
Analýza finančného stavu vybraného po...
Zhodnotenie hospodárskej situácie vyb...
Nová stratégia vo vybranom podniku
Potenciálna konkurencieschopnosť vybr...
Spoločensky zodpovedné podnikanie v S...
Projekt strategického rozvoja podniku
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Kvalita života meradlo úspešnosti hos...
Systém obchodovania s emisiami a jeho...
Finančná analýza vybraného podniku po...
Zhodnotenie spolupráce medzi podnikat...
Reforma zdravotníctva ako cesta ku kv...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Veřejná správa v kontextu Hlavního mě...
Online stratégia podniku ako cesta k ...
Účtovanie odpisov v sútave podvojného...
Dane a odvody ako možná bariéra ďalši...
Návrh marketingového mixu vybraného p...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Rozvoj sociálnych služieb pre senioro...
Smart City inovatívny prístup rozvoja...
Kvalita a bezpečnosť potravín
Aplikácie manažmentu rizík v projekto...
Cenová politika malých a stredných po...
Budovanie SMART regiónov z hľadiska t...
Výber marketingovej stratégie pre sub...
Spoločenská zodpovednosť v podnikaní ...
Spoločenská zodpovednosť v podnikaní ...
Investičná pomoc ako nástroj riadenia...
Výber marketingovej stratégie pre hot...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Manažérstvo online vzdelávania u posk...
Financovanie opatrení krízového manaž...
Manažment rizík a kríz vo vybranom su...
Pracovné právo ako nástroj riadenia a...
Návrh postupu tvorby plánu personálne...
Návrh efektívnej marketingovej straté...
Pracovná disciplína a disciplinárna z...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Vplyv využívania informačno-komunikač...
Trendy vzdelávania dospelých z hľadis...
Využitie nástrojov digitálneho market...
Konkurencieschopnosť vybraného podnik...
Podanie sťažnosti na Najvyšší súd SR ...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Návrh efektívnej marketingovej straté...
Pracovnoprávne vzťahy, ich charakteri...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari