ikona

Oznamy a novinky

Podnikové hospodárstvo
Účtovanie nákladov v systéme podvojné...
Návrh systému manažérstva uvoľnovania...
Návrh systému vzdelávania zamestnanco...
Vplyv EÚ na ekonomiku Slovenska
Analýza a prispôsobenie strategického...
Start-up ako novovznikajúca firma s v...
Projektový manažment vo verejnej sprá...
Komunikačné zručnosti a znalosť kultú...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Rozvoj vedenia manažérov vo finančnej...
Motivácia zamestnancov v danom podniku
Chyby účtovníctva v praxi malých firi...
Regionálna politika Európskej únie
Motivácia ako nástroj zvyšovania prac...
Historický vývoj verejnej služby od s...
Diagnostika finančnej situácie vybran...
Návrh opatrení pre zdokonalenie systé...
Možnosti rozvoja zaostávajúcich regió...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Financovanie malých a stredných podni...
Vývoj medzinárodného obchodu SR po ro...
Manažment vybraného športového klubu
Obehová ekonomika, nová alternatíva k...
Motivácia ako nástroj zvyšovania prac...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Návrh opatrení pre zdokonalenie systé...
Financovanie vybraného športového klu...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Majetková štruktúra a jej vplyv na fi...
Hodnotenie komunikačných kanálov vybr...
Zabezpečovanie miestnych verejných sl...
Pracovný pomer v podnikateľskej sfére
Zamestnanecké vzťahy vo verejnej a št...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Štátna služba ako súčasť organizačnéh...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Zahraničné investície a ich vplyv na ...
Investičné prostredie ako determinant...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Manažment rizika v systéme BOZP vybra...
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Analýza nákladovosti vo vybranom podn...
Inovácie vo vybranom podniku
Duševné vlastníctvo a konkurenciescho...
Samosprávne orgány pri výkona školske...
Vývoj živnostenského vo vybranom regi...
Verejná správa vo vybraných krajinách...
Návrh motivačného systému vo vybranej...
Hodnotenie ľudského potenciálu v kont...
Analýza finančnej situácie vybraného ...
Nezamestnanosť v regiónoch Dunajská S...
Osobitosti riadenia Slovenskej agentú...
Návrh opatrení pre zdokonalenie systé...
Inovácie v cestovnom ruchu
Manažment rizika v systéme BOZP vybra...
Obehová ekonomika, nová alternatíva k...
Medzinárodné dohody o ochrane životné...
Konkurencieschopnosť komerčného poisť...
Návrh inovatívneho procesu získavania...
Poistný trh, jeho členenie a využiteľ...
Automobilový priemysel a jeho postave...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Motivácia ako nástroj zvyšovania prac...
Pracovné prostredie a spokojnosť zame...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Návrh postupu tvorby etického kódexu ...
Analýza kompetencií projektových mana...
Úloha malých a stredných podnikov v m...
Odpisy dlhodobého majetku ako zdroj f...
Pracovné prostredie a spokojnosť zame...
Komunikačné zručnosti a znalosti mana...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrob...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Návrh efektívneho marketiongového mix...
Využívanie inštitútu dobrovoľníctva p...
Vplyv motivačných faktorov a jeho vyu...
Inovácie v cestovnom ruchu
Analýza finančnej situácie vybraného ...
Controlling
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Možnosti financovania obcí vybraného ...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Pracovný pomer v podnikateľskej sfére
Financovanie malých a stredných podni...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Štátna služba ako súčasť organizačnéh...
Systémy označovania lokálnych produkt...
Vzdelávanie dospelých v podmienkach SR
Právne postavenie a kompetencie staro...
Komparácia dôchodkových systémov v Sl...
Rozvoj vybranej obce a jasné stanovan...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Optimalizácia pomeru vlastného a cudz...
Projekt organizácie úspešného športov...
Podpora zamestnanosti v čase vyhlásen...
Klimatická zmena a jej dopady z pohľa...
Analýza prvého dôchodkového systému n...
Ľudské zdroje v regionálnom rozvoji S...
Chudoba a sociálne vylúčenie
Krytie úverov pre fyzické osoby prost...
Inovácie vo vybranom podniku služieb
Vplyv cien vstupov na hospodársky výs...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Pracovný pomer v podnikateľskej sfére
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Zahraničné investície a ich vplyv na ...
Návrh postupu tvorby etického kódexu ...
Vplyv motivačných faktorov a jeho vyu...
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Návrh štýlu vedenia ľudí v multikultú...
Manažment vybraného športového klubu
Marketingový mix vo vybranom podniku
Poistný trh, jeho členenie a využiteľ...
Agroturistika, ako predmet podnikania...
Finančno-ekonomická analýza vybraného...
Personálny audit vybraného podnikateľ...
Risk management of small and medium e...
Entwicklung eines praxistauglichen An...
Attention deficit/hyperactivity disor...
Z tretieho sveta medzi elitu
Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti ...
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Atraktivita územia a mobilita talentov
Programy Európskej únie a možnosti ic...
Metódy a spôsob analýzy vývoja cien n...
Vplyv prílevu priamych zahraničných i...
Model merania výkonnosti prostredníct...
Možnosti financovania regionálneho šk...
Súčasný stav a perspektívy ďalšieho v...
Vznik a vývoj medzinárodného podnikan...
Ekonomika verejného sektora II.
Manažment priamych zahraničných inves...
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Interne digitale Unternehmenskommunik...
Využitie špecifického aplikačného pro...
Formy činnosti vo verejnej správe v p...
Teoretické a praktické aspekty pracov...
Sociálna dimenzia európskej integráci...
Angažovanosť zamestnancov vo vybranej...
Postavenie nadnárodných spoločností a...
Židovské náboženské obce v rámci syst...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari