ikona

Oznamy a novinky

Návrh motivačného systému vo vybranej...
Návrh opatrení pre zdokonalenie systé...
Environmentálna politika SR
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Motivácia ako nástroj zvyšovania prac...
Využite inštitútu dobrovoľníctva pri ...
Možnosti financovania obcí vybraného ...
Zabezpečovanie miestnych verejných sl...
Environmentálna politika SR
Analýza vzdelávacích potrieb zamestna...
Vplyv NBS na poistný trh v rámci posi...
Spoločensky zpodpovedné podnikanie
Majetková štruktúra a jej vplyv na fi...
Komparácia dôchodkových systémov kraj...
Pracovné prostredie a spokojnosť zame...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Ľudské zdroje v regionálnom rozvoji S...
Diagnostika finančnej situácie vybran...
Financovanie vybraného športového odv...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Inovácie vo vybranom podniku služieb
Manažment rizika v systéme BOZP vybra...
Diagnostika finančnej situácie vybran...
Návrh efektívnej marketingovej komuni...
Projek organizácie úspešného športové...
Marketingový mix vo vybranom podniku
Podnikateľský plán vybraného podniku
Inovácie vo vybranom podniku
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Možnosti rozvoja zaostávajúcich regió...
Analýza nákladovosti vo vybranom podn...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Obchodná politika Európskej únie a je...
Komparácia výkonnosti ekonomiky Slove...
Vplyv okolia vybraného podniku na jeh...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Návrh systému vzdelávania zamestnanco...
Banky a ich prístupy k ochrane životn...
Environmentálne a ekologické vplyvy a...
Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálne...
Slobodný prístup k informáciám
Demografický vývoj v Slovenskej repub...
Potenciálna konkurencieschopnosť vybr...
Európsky sociálny fond a jeho vplyv n...
Prístupy podnikateľskej sféry k ochra...
EÚ fondy a možnosti financovania inve...
Klimatické zmeny a ich vplyv na ekono...
Zdravotná politika
Podnikateľský zámer novozakladaného p...
Administratívne prekážky a bariéry ro...
Podnikateľský zámer novozakladaného p...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Globálna chudoba jeden z najnaliehave...
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako...
Podstata a úloha priamych zahraničnýc...
Štátna správa a štátna služba ako poj...
Účtovná závierka a uzávierka v sústav...
Podnikateľský zámer novozakladaného p...
Komunálna sociálna politika
Inovačné trendy v oblasti poskytovani...
Kvalita života ako meradlo úspešnosti...
Celoživotné vzdelávanie vo vybranom r...
Automobilový priemysel a jeho postave...
Návrh opatrení na zníženie epidemiolo...
Právne postavenie a úlohy vysokých šk...
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Manažérstvo vzdelávania vo verejnej s...
Založenie nového inovatívneho podniku
Návrh marketingového mixuvybraného po...
Vplyv obce na riešenie rómskej proble...
Finančno-ekonomická analýza vybraného...
Komunikačné zručnosti a znalosť kultú...
Obchodná výmena v rámci EÚ a postaven...
Zamestnanecké vzťahy spojené s výkono...
Vývoj nezamestnanosti v SR a jej rieš...
Možnosti rozvoja zaostávajúcich regió...
Vývoj priamych zahraničných investíci...
Potenciálna konkurencieschopnosť vybr...
Vývoj nezamestnanosti v SR a jej rieš...
Vývoj podnikateľského prostredia SR a...
Dane a odvody ako možná bariéra ďalši...
Start-up ako novovzniknutá firma s ve...
Analýza vývojových tendenciímarketing...
Účtovanie nákladov v sústave podvojné...
Vývoj nezamestnanosti v SR a jej rieš...
Návrh inovatívneho systému odmeňovani...
Podnikateľské prostredie Slovenskej r...
Start-up ako novovznikajúca firma s v...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Zhodnotenie majetku a zdrojovjeho kry...
Návrh systému udržania a stabilizácie...
Environmentálne právo
Návrh systému nástupníctva zamestnanc...
Komparácia práva duševného vlastníctv...
Potenciálna konkurencieschopnosť - pr...
Možnosti krátkodobého financovania v ...
Malé a stredné podniky na Slovensku a...
Projekt založenia nového podniku
Podnikateľský zámer novozakladaného p...
Pohľadávky a zíväzky v účinnosti s ri...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Finančno-ekonomická analýzy vybraného...
Princípy trvalo udržateľného rozvoja ...
Politika dôchodkového poistenia a jeh...
Trh práce v zrkadle vývoja slovenskej...
Zhodnotenie poistného krytia Humi tra...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Uplatnenie strategických prístupov ma...
Využitie inštitútu dobrovoľníctva pri...
Krátkodobý majetok v transformačnom p...
Nazaměstnanost v ˇUsteckém kraji a so...
Založení mikroregionu MAS Podlipansko...
Bezpečnostní studie obce Dolní Němčí...
Začleňování znevýhodněných osob ve ŠK...
Postavení a působnost krajů v ČR
Komunální volby do měst a obcí - komp...
Environmentálne a ekonomické vplyvy a...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Sociálne služby oblasť riešenia sociá...
Význam a hodnota značky v konkurenčno...
Cena práce a príjmová nerovnosť
Zamestnanecké vzťahy spojené s výkono...
Sociálna ekonomika, sociálne služby a...
Rozvoj manažérskych kompetencií
Poskytovanie verejných služieb v pros...
Inovácia Business modelu konkrétnej s...
Štátna správa a štátna služba ako poj...
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako...
Zhodnotenie možnosti financovania opa...
Finančná situácia malého a stredného ...
Dlhodobý majetok a jeho vplyv na tvor...
Neštátne neziskové subjekty v sociáln...
Charakteristika poistného trhu v obla...
Návrh Systému vzdelávania zamestnanco...
Trh práce v zrkadle vývoja slovenskej...
Malé a sterdné podniky na Slovensku a...
Návrh inovovaného systému odmeňovania...
Nové odvodové povinnosti obchodných r...
Financovanie vybraného športového klu...
Komparácia výkonnosti ekonomiky Slove...
Obchody s emisiami ako nástrojzníženi...
Návrh inovovaného systému odmeňovania...
Kvalita života ako meradlo úspešnosti...
Aktuálne výzvy environmentálnej polit...
Projekt digitalizácie obecnej knižnic...
Prístupy podnikateľskej sféry k ochra...
Mesto a úlohy štátnej správy a samosp...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari