ikona

Oznamy a novinky

Rodinné podnikání
Manažment rizík malých a stredných po...
Úloha vysokého školstva v ekosystéme ...
Životný ciklus podniku
Kompetenčné modely a ich využitie v p...
Postavenie a úlohy obce na úseku ochr...
Interné prostredie a komunikácia vo v...
Inovácie vo vybranom podniku služieb
Zhodnotenie podnikateľského prostredi...
Zhodnotenie konkurencieschopnosti vo ...
Štúdia uskutočniteľnosti konkrétneho ...
Ľudské zdroje v regionálnom rozvoji
Komunikačné zručnosti a znalosť kultú...
Komunikačné bariéry v práci manažéra...
Aplikácia nástrojov marketingového mi...
Riziká a ich eliminácia v malom a str...
Úloha malých a stredných podnikov pri...
Úloha Národnej banky Slovenska na fin...
Postavenie a úlohy burzy cenných papi...
Postavenie malých a stredných podniko...
Daňové úniky v SR a príležitosti ich ...
Sprostredkovateľská činnosť v poisťov...
Ponuky životných poistení a ich pripo...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Jazykové zručnosti a znalosť kultúry ...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Vývoj priamych zahraničných investíci...
Zhodnotenie konkurencieschopnosti vo ...
Fúzie a akvizície v informačno-technn...
Porovnanie lyžiarskych stredísk vo vy...
Nezamestnanosť a jej riešenie v okres...
Meranie kvality vybraných služieb
Projekt zdokonalenej organizačnej výr...
Start-up ako novovznikajúca firma s v...
Finančný manažment MSP z regionálneho...
Konkurenčné stratégie malých a stredn...
Podpora Európskej únie pre malé a str...
Návrh opatrení na zvýšenie inovačného...
Vplyv okolia vybraného podniku na jeh...
Podpora európskej únie pre malé a str...
Služby internetu - elektronický obchod
Teoretické aspekty a praktická realiz...
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Možnosti a postavenie MSP v programov...
Verejná služba vo vybraných krajinách...
Chudoba a sociálne vylúčenie vo vybra...
Návrh opatrení na zdokonalenie systém...
Štátna služba príslušníkov ozbrojenýc...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Možnosti financovania investičných či...
Rebranding vo vybranom podniku
Životný cyklus podniku
Marketingová komunikácia súkromnej vy...
Manažment základných a stredných škôl...
Verbálna a neverbálna komunikácia man...
Možnosti online ponuky poistenia v SR
Manažment rizika v BOZP vybraného pod...
Aktuálne potreby ďalšieho vzdelávania...
Rodinné podnikanie v podmienkach SR
Financovanie malých a stredných podni...
Segmentácia trhu v podmienkach malých...
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiar...
Výber zamestnancov na manažérske pozí...
Projekt marketingovej komunikácie vyb...
Daňové podvody a ochrana pred nimi
Cenové stratégie obchodných reťazcov
Možnosti interného a externého rastu ...
Mzdová úroveň a jej dopad na disponib...
Návrh opatrení na zdokonalenie súčasn...
Možnosti poistenia motorových vozidie...
Metodika komunikácie s verejnosťou
Projekt organizácie úspešného športov...
Stredné hodnoty finančných ukazovateľ...
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a muž...
Skončenie pracovnoprávneho vzťahu a j...
Štátna správa a štátna služba ako poj...
Priestupkové právo
Zabezpečovanie vybranej komunikálnej ...
Silné a slabé pôsobenia konkrétneho s...
Význam a úloha sociálnej infraštruktú...
Návrh opatrení na zdokonalenie motiva...
Daňová kontrola štátnych daní
Zhodnotenie konkurencieschopnosti vo ...
Návrh opatrení na zdokonalenie súčasn...
Návrh opatrení na zdokonalenie adapta...
Marketingová komunikácia a reklama ci...
Predikcia finančnej situácie vybranéh...
Interná a externá komunikácia podniku
Konkurencieschopné regióny 21
PANORAMA of Global Security Environment
Medzinárodné podnikanie s formy ich r...
Finančné riziká podnikov a možnosti i...
Vzdelávanie a stravovanie zamestnancov
Podniková identita
Podstata a úloha priamych zahraničnýc...
Podnikateľský zámer rodinného podniku...
Investičné plánovanie a financovanie ...
Pracovná spokojnosť ako regulátor pra...
Vývoj podnikateľského prostredia SR a...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 20...
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti ...
Prístupy k aktivitám tvorby modelu ma...
Zákonník práce s komentárom a judikat...
Daňové úniky a východiská k ich znižo...
Daňová optimalizácia firmy - najčaste...
Proaktívna komunikácia s klientmi - n...
Verejné obstarávanie z pozície uchádz...
Účtovná závierka v sústave podvojného...
Verejná služba ako komplexný právny i...
Účtovanie zásob v sústave podvojného ...
Riadenie vplyvov podniku na životné p...
Charakteristika priamych zahraničných...
Nezamestnanosť, jej príčiny a dôsledk...
Ekonómia
Priame zahraničné investície a ich vp...
Vývoj vybraných makroekonomických uka...
Návrh optimalizácie syytému odmeňovan...
Zdroje krytia majetku - ich význam a ...
Podnikanie v autobusovej doprave v po...
Štátna služba príslušníkov Hasičského...
Štátna služba príslušníkov Hasičského...
Verejná služba ako komplexný právny i...
Štátna služba príslušníkov ozbrojenýc...
Správne delikty a ich klasifikácia
Management a marketing sportu
Strategický manažment
Duálne vzdelávanie na Slovensku
Výkon finančnej kontroly vo vyšších ú...
Daňové plánovanie v akciovej spoločno...
Štátna služba príslušníkov ozbrojenýc...
Klasifikácia zamestnaneckých vzťahov
Nové právne úpravy v sociálnom poisťo...
Daňové úniky v SR a príležitosti ich ...
Návrh systému získavania a výberu zam...
Podmienky úspešnosti malého a stredné...
Podnikateľské prostredie Slovenskej r...
Možnosti financovania malých a stredn...
Finančno-ekonomická analýza vybraného...
Controlling pracovného kapitálu malýc...
Bariéry rastu podnikov, ovplyvňujúce ...
Stimuly rozvoja malého a stredného po...
Malé a stredné podnikanie v podmienka...
Manažérsky projekt a jeho uplatnenie ...
Štátna služba príslušníkov Hasičského...
Úroveň a výhodnosť bankových služieb ...
Návrh opatrení na zdokonalenie súčasn...
Sociálne poistenie, jeho význam a úlo...
Špecifiká podnikania MSP prostredníct...
Porovnanie spôsobov komunikácie dvoch...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari